skip to main content
Newcastle Emlyn Town Council crest

Cyngor Tref Castell Newydd Emlyn

GWYBODAETH AM Y CYNGOR TREF

Mae'r Cyngor Tref yn cwrdd unwaith y mis yn Neuadd Cawdor, Castell Newydd Emlyn. Cynhelir cyfarfodydd ar y Trydydd Iau bob Mis am 7.00pm (ac eithrio misoedd mis Awst a mis Rhagfyr). Mae holl gyfarfodydd y Cyngor Tref ar agor i'r cyhoedd ond weithiau byddant yn cael eu heithrio pan fydd yn rhaid trafod materion cyfrinachol.

Gall aelodau'r cyhoedd fynd i'r afael â'r Cyngor Tref trwy drefniant ymlaen llaw drwy'r Clerc gan roi rhybudd o ddeg diwrnod.

Mae yna ddeg o Gynghorwyr Tref sy'n ffurfio Cyngor Tref Castell Newydd Emlyn. Ym mis Mai bob blwyddyn, mae'r Cyngor yn cynnal ei gyfarfod Blynyddol a Seremoni sefydlu Maer ac etholir un o'r Cynghorwyr i'r swydd y maer, a chaiff cynghorwr arall ei ethol i swydd i swydd y Ddirprwy Faer.

Mae cofnodion pob cyfarfod ar gael ar y wefan hon ar ôl iddynt gael eu pasio gan y Cyngor yn y cyfarfod canlynol.

Mae ein Dogfennau Strategol hefyd ar gael i chi eu gweld.